ENERJİ POLİTİKAMIZ


Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. Levent 199, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. olarak;

• Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

• Çevre koruma ve sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

• Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

• Enerjinin tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,

•Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitimler düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

•Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasından ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı


taahhüt ederiz.